Strona główna » Regulamin

RegulaminPostanowienia Ogólne

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kingdam.pl prowadzony jest przez Firmę „KINGDAM” Damian Gołębiowski ul.Herberta 5/4, 42-224 Częstochowa (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji), wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5732589242, REGON 360454558. Regulamin ten skierowany jest do konsumentów jak i przedsiębiorców, którzy korzystają ze sklepu internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość oraz wnoszenia i rozpatrywania reklamacji jak również zwrotu towaru.

Definicje

 • Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 • Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

 • Klient – usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

 • Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 • Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

 • Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.

 • Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 • Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.kingdam.pl.

 • Sprzedawca; Usługodawca – Firma „KINGDAM” Damian Gołębiowski(adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul.Herberta 5/4, 42-224 Częstochowa)

 • Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 • Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient.

 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

Polityka prywatności:

Przetwarzanie danych osobowych:

Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest uregulowane Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych
(GDPR/RODO), a poniższa klauzula dostarczy informacji o rodzajach przetwarzanych danych osobowych, celach oraz sposobach przetwarzania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest „KINGDAM” Damian Gołębiowski z siedzibą w Częstochowie (ul. Herberta 5/4 42-224 Częstochowa, NIP: 5732589242).


 

Powód gromadzenia i rodzaje danych osobowych, o które Państwa prosimy:

Przetwarzamy dane osobowe, które niezbędne są do zawarcia umowy kupna-sprzedaży na odległość oraz rejestracji w sklepie internetowym „KINGDAM” Damian Gołębiowski.

 1. Podczas rejestracji w sklepie internetowym „KINGDAM” Damian Gołębiowski prosimy o podanie danych osobowych, co umożliwi założenie Konta Klienta, dzięki czemu nie ma potrzeby przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia. Klienci zarejestrowani w naszym sklepie otrzymują również dodatkowe rabaty na zakupy. Klient, który posiada konto może śledzić aktualny status złożonego zamówienia oraz ma wgląd do historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać i uzupełniać swoje dane osobowe. Dane, o które prosimy podczas rejestracji to imię, nazwisko, adres, e-mail oraz nr telefonu osoby, która podjęła decyzję o założeniu Konta Klienta w naszym sklepie. Wszystkie informacje, które Klient podaje w trakcie rejestracji przetwarzane są wyłącznie przez „KINGDAM” Damian Gołębiowski.

 2. W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, nr telefonu adresata) i/lub ewentualnie do wystawienia dokumentu sprzedaży (imię, nazwisko i/lub nazwa firmy, adres, numer NIP). Dane podane podczas tego procesu są przetwarzane przez „KINGDAM” Damian Gołębiowski oraz podane do wiadomości podmiotom, które odpowiedzialne są za dostarczenie przesyłki, w zależności od wybranego sposobu dostawy są to Poczta Polska lub kurier DPD. Jeżeli Klient podczas składania zamówienia skorzysta z możliwości opłacenia swego zamówienia za pomocą systemu płatności internetowych (tpay.com), wówczas wszystkie dane podane po przekierowaniu na stronę tego operatora będą zarejestrowane w jego bazie danych.

 3. Inne dane, które gromadzimy:

  - hasło niezbędne do logowania,

  - informacje o dokonanych transakcjach w sklepie internetowym „KINGDAM” Damian Gołębiowski (daty, czas, rodzaj transakcji, szczegóły dotyczące transakcji),

  - informacje o udzielonych zgodach, akceptacjach,

  - informacjach pobierane przez pliki cookies o sposobie poruszania się po stronie, produktach dodawanych do koszyka

  - zgłoszenia przyjęte od użytkownika ( reklamacje, zamówienia indywidualne),

  - data i treść korespondencji otrzymanej od użytkownika,

  - numery, daty, wartości i treści faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych.

Podane do naszej widomości dane osobowe wykorzystywane są przez „KINGDAM” Damian Gołębiowski wyłącznie w zakresie wywiązania się z warunków zawartej umowy, na podstawie wyraźnej zgody z Państwa strony (zgodnie z Art. 6 (1) a Rozporządzenia). W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie i jej wycofanie może obejmować całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę, która została udzielona przed jej wycofaniem.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.


 

Kontakt:

Każdorazowo, po dokonaniu transakcji w naszym sklepie, otrzymają Państwo emaile na temat aktualnego statusu realizacji zamówienia. W niektórych sytuacjach możemy kontaktować się z Państwem telefonicznie (tylko wówczas, gdy mamy ważne informacje dotyczące Państwa transakcji). W przypadku żądań i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres:biuro@kingdam.pl lub listownie pisząc na adres „KINGDAM” Damian Gołębiowski ul. Herberta 5/4 42-224 Częstochowa.


 

Zmiana danych:

Klient, który posiada konto w naszym sklepie, po zalogowaniu się możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do logowania. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częscią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć (nie są to dane osobowe).


 

Ciasteczka ("cookies"):

Nasza strona wykorzystuje technologię „cookies” - ciasteczka, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, które służą do”identyfikacji” preferencji i dostosowaniu ich do Państwa potrzeb.Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych:

 

Dane zarejestrowanych Klientów naszego sklepu przetwarzane są do momentu, w którym konkretna osoba wystąpi z wnioskiem o ich usunięcie lub też sama tego dokona.

Jednak, nawet po usunięciu konta, Państwa dane będą musiały być przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych - przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (np. gwarancja).

 

Przysługujące prawa:

- masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody;

- masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;

- masz prawo sprostować swoje dane osobowe, a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta;

- masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;

 

- względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;


 

- masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

 • prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

 • umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

 • Newsletter.


 

Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

 • prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

 • umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

 • newsletter.

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

Odpłatność:

 • świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

 • dostęp do poczty elektronicznej.

 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

 • zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na dwa sposoby:

  - telefonicznie, wówczas Sprzedający od razu przyjmuje zamówienie do realizacji zgodnie z wolą Klienta co do warunków dostawy i sposobu płatności.

  - przez internet na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówień, wówczas Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy klienta lub telefonicznie.

 2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu przez sprzedającego zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 3. Klient ma prawo do dokonania zmiany w treści Zamówienia, w każdej chwili telefonicznie, aż do momentu wysłania zamówionego towaru przez Sprzedawcę lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres z zakładki Kontakt, wówczas otrzyma informację zwrotną czy przesyłka nie została już wysłana.

 4. W przypadku jakichkolwiek przeszkód w możliwości zrealizowania Zamówienia Klienta, Sprzedający informuje o sytuacji Klienta, wówczas podejmuje on decyzję o sposobie jego realizacji (np. o realizacji tylko części Zamówienia), lub ewentualnym odstąpieniu od Umowy. W sytuacji braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy w terminie trzydziestu dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar lub za jego część Sklep zwróci Klientowi odpowiednią część lub całą zapłaconą kwotę, w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia anulowania Zamówienia.

 5. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji Zamówienia lub też je anulować w sytuacji gdy nie będzie on mógł nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu trzech dni od pierwszej próby kontaktu.

 6. Zamówienia indywidualne, czyli Zamówienia produktów, których nie ma w ofercie Sklepu, a są możliwe do zrealizowania przez Sprzedającego, każdorazowo są ustalane z Klientem telefonicznie.

 7. Realizacja zamówień dokonywana jest niezwłocznie po skompletowaniu całego Zamówienia. Czas realizacji wynosi od 2 do 14 dni. za wyjątkiem zamówień indywidualnych oraz hurtowych. W przypadku wybrania opcji przelew termin ten wydłuża się o czas uznania rachunku bankowego pełną kwotą należności za towar i przesyłkę.

 

Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

  Rachunek Prowadzony w Deutsche Bank Polska S.A.
  Numer Rachunku Bankowego 09 1910 1048 2616 6727 3847 0001

 2. gotówką za pobraniem przy odbiorze towaru.

Dowód zakupu – paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT dołączany jest do każdej przesyłki.


 

Dostawa i odbiór przesyłek

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:

 1. Kurierem (do 30kg)

 • przesyłka z przedpłatą na konto – 18zł

 • przesyłka za pobraniem – 23zł
 • przesyłka z przedpłatą na konto - 100zł

b) Pocztą Polska:

 • przesyłka listowa ekonomiczna do 1kg przedpłata na konto 6zł

 • przesyłka listowa ekonomiczna do 2kg przedpłata na konto 9zł

 • przesyłka listowa priorytetowa do 1kg przedpłata na konto 9zł

 • przesyłka listowa priorytetowa do 2kg przedpłata na konto 12zł

 • paczka48 do 5kg przedpłata na konto 15zł
   

 • paczka48 do 5kg pobranie 18zł
 • przesyłka priorytetowa inne kraje do 1kg przedpłata na konto 40zł

 

Warunki rozwiązywaniu umów o świadczenie usług elektronicznych


 

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kingdam.pl lub też pisemnie na adres: „KINGDAM” Damian Gołębiowski,

  ul. Herberta 5/4, 42-224 Częstochowa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 • w wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 • w wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


 

Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 • podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 • zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kingdam.pl lub też pisemnie na adres: „KINGDAM” Damian Gołębiowski, ul. Herberta 5/4, 42-224 Częstochowa. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: „KINGDAM” Damian Gołębiowski, ul. Herberta 5/4, 42-224 Częstochowa

 • sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 • w przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kingdam.pl lub też pisemnie na adres: „KINGDAM” Damian Gołębiowski, ul. Herberta 5/4, 42-224 Częstochowa

 • zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 • rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 • odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


 

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: „KINGDAM” Damian Gołębiowski, ul. Herberta 5/4, 42-224 Częstochowa

 

Termin czternastodniowy,w którym konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym w naszym Sklepie w zakładce formularz zwrotu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego w przypadku:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Koszt odstąpienia od umowy:

 • W przypadku zwrotu kupujący pokrywa koszt przesyłki.

 • w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców jest Sprzedawca.

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w zakładce polityka prywatności na stronie naszego Sklepu.


 

Postanowienia końcowe

 • umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 • w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Konsumantami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 • usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 • zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 • zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

 • w przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

 • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu